Doanh nghiệp xã hội được khuyên khích thành lập

Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp xã hội có mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng. Đây cũng là điều mà nhiều doanh nghiệp không chỉ Công ty ALMA còn nhiều băn khoăn.

Doanh nghiệp xã hội được hưởng các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định đối với từng loại hình doanh nghiệp tương ứng và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định này.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp xã hội được tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài để thực hiện mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường theo quy định pháp luật về tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Ngoài các khoản viện trợ nêu trên, doanh nghiệp xã hội được tiếp nhận tài trợ bằng tài sản, tài chính hoặc hình thức hỗ trợ kỹ thuật từ các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài đã đăng ký hoạt động tại Việt Nam để thực hiện mục tiêu giải quyết vấn đề xã hội, môi trường.

Khuyến khích thành lập doanh nghiệp xã hội
Khuyến khích thành lập doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội phải thông báo cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường cho cơ quan đăng ký kinh doanh để công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp hoặc trong quá trình hoạt động.
Trên đây là những thông báo mới nhất về cơ chế, chính sách mà nhà nước tạo điều kiện, khuyến khích về việc thành lập các doanh nghiệp xã hội. Hy vọng qua bài viết này của Công ty ALMA có thể giải đáp phần nào băn khoăn, thắc mắc của nhiều cá nhân, tổ chức đang tìm hiểu điều này.
Theo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp vừa được chính phủ ban hành, Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp xã hội có mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng.

Theo EnterNew


Leave a Reply